ความภูมิใจของ SiPH

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นำไปใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ให้มั่นคงปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นำโดย ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และ ศ. คลินิก นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
พร้อมคณะและผู้บริหารและทีมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อรับมอบ

"ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ มาตรฐาน ISO27799"

จากตัวแทนบริษัท TUV NORD

ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย
(Information Security Management System)
โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการคือ

ความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และ ความพร้อมใช้งาน (Availability)
โดยการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบาย และมาตรฐานระดับสากล JCI