เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 แผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เดินทางเข้ารับ

"รางวัลเกียรติยศ GOLD AWARD จาก APSIC CSSD
Center of Excellence Award (2013 - 2014)"

ในงานประชุม APSIC ณ ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อทั่วโลกที่มีความเป็นเลิศ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยความมุ่งมั่นของ SiPH ในการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการทางแพทย์ที่เป็นเลิศและ "ประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการ"