ตราสัญลักษณ์

ที่มาของตราสัญลักษณ์ SiPH

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 2 พระองค์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงสถาปนาและพระราชทานนาม “ศิริราชพยาบาล” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2431 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระราชทานนาม “โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 แก่โรงพยาบาลใหม่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

ตราสัญลักษณ์


ตราพระราชลัญจกร

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตราสัญลักษณ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล


ตราสัญลักษณ์

โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์(SiPH)

"แนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ SiPH"

แนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลแห่งใหม่จะต้องมีความทันสมัยและเป็นสากลจดจำได้ง่ายจึงได้เลือกรูปทรงเรียบง่ายของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ที่มีการลดทอนมาจากรูปทรง พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในราชวงศ์จักรี โดยเฉพาะ พระจุลมงกุฎ เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังชื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล รวมถึงเป็นรูปทรงเดียวกับตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งถือว่าเป็นตราประจำราชสกุล มหิดล และ มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้มีการนำมาปรับปรุงออกแบบ โดย ม.ร.ว.มิตรรุณ เกษมศรี โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยมหิดลตามจดหมายสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2512

ดังนั้นที่มาของรูปทรงนี้มิใช่เป็นเพียงแต่ความภาคภูมิใจเท่านั้น หากยังแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างลึกซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ และพระบรมราชชนก รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงพระราชทานความกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้แห่งการก่อกำเนิด โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

คู่สีทอง เหลือง น้ำเงิน ใช้เป็นสีของโรงพยาบาลศิริราชและมหาวิทยลัยมหิดลเดิม สีน้ำเงินเป็นสีที่หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ สีทองชั้นตัวฐานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและบนยอดของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนั้น เปรียบได้กับยอดของ พระจุลมงกุฎ ซึ่งเป็นรูปทรงข้าวหลามตัดเดียวกันแต่มีขนาดเล็กลง และ ใช้สีเหลืองซึ่งสื่อความหมายถึงสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)