แนวคิด "ผู้รับ" และ"ผู้ให้"

 

ที่นี่คุณจะเป็นทั้ง "ผู้รับ" และ "ผู้ให้" ในเวลาเดียวกัน

ผู้รับ
บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ด้วยคุณภาพศิริราช มาตรฐานระดับสากล โดยทีมแพทย์ศิริราช พยาบาล และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเทคโนโลยีทันสมัย  ปลอดภัย
มีประสิทธิภาพสูง

ผู้ให้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการรักษาจะคืนกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช และกิจการต่างๆของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อยกระดับมาตราฐานการแพทย์ไทยสู่ระดับเอเซียอาคเนย์

พุทธศักราช 2552 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพื้นที่โครงการแห่งนี้ว่า “สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช” (Sayamindradhiraj Medical Institute) และพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลชื่อว่า “อาคารปิยมหาราชการุณย์” (Piyamaharajkarun Building) ต่อมาคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 ให้จัดตั้งเป็น “โรงพยาบาลศิิริราช ปิยมหาราชการุณย์” (Siriraj Piyamaharajkarun Hospital) ภายใต้ชื่อย่อ "SiPH"


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ยึดมั่นในมาตรฐานการรักษาที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องในการรักษาผู้ป่วยเป็นสำคัญ
พร้อมทั้งคำนึงถึงความคุ้มค่าของผู้รับบริการ ขณะเดียวกันยังดำรงไว้ซึ่งแนวคิดในการเป็น “ผู้รับ”  บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ และ “ผู้ให้” 
นำประโยชน์คืนกลับสู่ศิริราชและสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง